Obchodné podmienky

Tieto Obchodné podmienky sú koncipované so zreteľom na ustanovenia Občianskeho zákonníka (§52 – 54), Zákona č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr v znení neskorších predpisov a Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa (§4 a 5 a §7 – 9).

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:
Bc. Marek Šuba – GO TRIP – majiteľ cestovnej agentúry, IČO 48088404, živnostenský list vydal Okresný úrad Bratislava č. živnost. registra 110-238867 (ďalej len CA)
a Objednávateľ – fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom.

1. Fungovanie CA, spôsob objednania sa na výlet a potvrdenie objednávky, podmienky realizácie výletu.
CA je internetová a nemá kanceláriu – kamennú prevádzku. Objednávateľ sa môže na výlet prihlásiť internetom prostredníctvom on-line objednávkového formulára alebo telefonicky.
Ponuka všetkých plánovaných výletov je uvedená na internetovej stránke CA a každý z ponúkaných výletov je možné si samostatne vytlačiť. Objednávateľa, ktorý nie je vlastníkom pripojenia na internet je CA povinná telefonicky alebo osobne oboznámiť so všetkými podrobnosťami výletu tak, ako je to uvedené na internetovej stránke CA.
Po prihlásení sa na výlet je CA povinná objednávateľa mailom alebo telefonicky o jeho prihlásení sa na výlet informovať. Súčasne s tým CA objednávateľa oboznámi s platobnými podmienkami za výlet.
Výlet sa zrealizuje iba v prípade, že sa naň nahlási minimálne určený počet záujemcov. Rozhodujúci termín, kedy CA rozhodne o zrušení zájazdu je uvedený pri každom výlete ako „uzávierka“ a je to minimálne 3 dni pred plánovaným uskutočnením výletu.

2. Vznik zmluvného vzťahu
Zmluvný vzťah medzi CA a objednávateľom vzniká v momente pripísania platby za výlet na účet CA zo strany objednávateľa alebo zaplatením platby za výlet objednávateľom priamo CA. Objednávateľ zaplatí platbu za výlet aj za ostatných záujemcov o výlet, ktorých na výlet objednal.
Právo účasti na výlete vzniká objednávateľovi a ďalším osobám, ktoré on na výlet objednal, až zaplatením dohodnutej ceny výletu v plnej výške.

3. Cena výletu, platobné podmienky a spôsob platby za výlet
Ceny výletov sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi CA a objednávateľom a sú vždy uvedené na internetovej stránke CA.
Platbu za výlet platí objednávateľ vždy v plnej výške, bez zálohy (ak sa s CA nedohodol inak), vždy do 5 pracovných dní od prihlásenia sa na výlet (ak sa s CA nedohodol inak), prevodom na účet CA alebo priamym vkladom.
Pri prevode alebo priamom vklade na účet CA objednávateľ uvedie nasledovné údaje:
• číslo účtu : 2934067056/0200
• špecifický symbol : identifikačné číslo zájazdu, ktoré je uvedené v pravom hornom rohu zájazdu po jeho otvorení si na internetovej stránke CA
• variabilný symbol : telefónne číslo objednávateľa bez prvej nuly
V prípade, že objednávateľ nie je vlastníkom pripojenia na internet, oznámi mu všetky údaje potrebné k platbe CA telefonicky alebo osobne.

4. Práva a povinnosti objednávateľa
Práva objednávateľa :
– zúčastniť na výlete za ktorý objednávateľ CA zaplatil.
– vyžadovať od CA informácie, ktoré sa výletu týkajú,
– odstúpiť od účasti na výlete kedykoľvek pred termínom konania výletu za podmienky uhradenia zmluvnej pokuty (stornopoplatku), ak na ňu CA vznikol nárok podľa týchto Obchodných podmienok
– reklamovať nedostatky výletu a trvať na vybavení reklamácie v súlade s článkom 6 týchto Obchodných podmienok,
– trvať na ochrane osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktoré CA od objednávateľa požaduje z dôvodu jeho prihlásenia sa na výlet. Týmito údajmi sú meno a priezvisko objednávateľa, jeho telefonický kontakt, prípadne mailová adresa. V prípade žiadosti o uzatvorenie cestovného poistenia je to aj rodné číslo objednávateľa potrebné pre poisťovňu, ktorá objednávateľa poistí.
– hocikedy mailom alebo telefonicky oznámiť CA pred začiatkom výletu, že sa namiesto neho výletu zúčastní iná osoba (náhradník).
Povinnosti objednávateľa :
– pravdivo a úplne uviesť CA požadované údaje potrebné k jeho prihláseniu sa na výlet, v prípade žiadosti o uzatvorenie cestovného poistenia aj údaje potrebné na uzatvorenie tohto poistenia,
– dostaviť sa na miesto odchodu v stanovenom čase s osobnými dokladmi.
– zodpovedať počas výletu za konanie osôb mladších ako 15 rokov, ktoré objednávateľ na výlet prihlásil.
– riadiť sa pokynmi CA, sprievodcu, alebo iného určeného zástupcu CA a dodržiavať stanovený program,
– počínať si tak, aby nedošlo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných účastníkov výletu, dopravcu alebo CA,
– zdržať sa konania a správania, ktoré by mohlo ohrozovať, poškodzovať alebo obmedzovať ostatných účastníkov výletu,
– uhradiť prípadnú škodu, ktorú objednávateľ (prípadne osoby s ním na výlet prihlásené), spôsobil v dopravnom prostriedku.

5. Práva a povinnosti CA
Práva CA:
– požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty (stornopoplatku) ak na ňu CA vznikol nárok podľa článku 7 týchto Obchodných podmienok,
– zrušiť výlet v prípade, že nebude prihlásený minimálny počet záujemcov o výlet, resp. budú nevyhovujúce poveternostné podmienky s možným priamym ohrozením účastníkov,
– nevrátiť platbu za výlet objednávateľovi, ktorý sa v deň konania výletu nedostavil na miesto nástupu na výlet,
– vylúčiť z výletu objednávateľa alebo osoby s ním na výlet prihlásené v prípade, že sa počas výletu správajú hrubo, nekultúrne či hlučne, nadmerným požitím alkoholu alebo omamných látok či iným nevhodným správaním obťažujú ostatných účastníkov výletu, nedodržiavajú pokyny CA, narúšajú plynulý časový priebeh výletu či poškodzujú cudzí majetok. V takomto prípade je zástupca CA oprávnený vyvodiť voči takýmto osobám postih v podobe ich vylúčenia z výletu a ďalšej prepravy.
Povinnosti CA:
– obstarať objednávateľovi výlet tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CA,
– mať až do termínu konania výletu tento výlet uvedený na internetovej stránke tak, aby sa mohol objednávateľ hocikedy oboznámiť s jeho obsahom,
– 5 dní pred konaním výletu kontaktovať objednávateľa a informovať ho o podrobnostiach výletu,

6. Reklamácie a zodpovednosť za škody
V prípade, že program výletu nezodpovedá programu výletu uvedenému na internetových stránkach CA, má objednávateľ právo na reklamáciu výletu.
Objednávateľ podáva reklamáciu ihneď po zistení skutočnosti k reklamácii oprávňujúcej a to priamo na mieste u povereného zástupcu CA. Reklamáciu je nutné podať písomne.
Ak objednávateľ nespísal reklamáciu hneď na mieste počas konania výletu, má aj naďalej nárok na jej vybavenie, najneskôr však do 3 mesiacov od skončenia výletu, inak právo na reklamáciu zaniká. V takomto prípade pošle reklamáciu poštou na adresu CA.
Na všetky reklamácie podané v súlade s týmito Obchodnými podmienkami je CA po prešetrení povinná odpovedať písomnou formou a to najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

7. Odstúpenie od zmluvy, zrušenie výletu
CA môže pred začiatkom výletu zrušiť zmluvný vzťah s objednávateľom len z dôvodu zrušenia výletu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností zo strany objednávateľa.
Oznámenie CA o zrušení zmluvného vzťahu pošle CA objednávateľovi mailom alebo mu túto skutočnosť oznámi telefonicky.
CA v prípade zrušenia výletu vráti objednávateľovi jeho platbu za výlet v plnej výške do 5 dní od zrušenia výletu.
Objednávateľ má právo zrušiť zmluvný vzťah s CA (odhlásiť sa z výletu) kedykoľvek pred začiatkom výletu bez udania dôvodu.
Oznámenie o odhlásení sa z výletu oznámi objednávateľ CA mailom alebo telefonicky.
Ak sa objednávateľ odhlási z výletu 30 a viac dní pred termínom jeho konania, má nárok na vrátenie celého poplatku za výlet.
Ak sa objednávateľ odhlási z výletu 7 až 30 dní pred termínom jeho konania, má nárok na vrátenie 50% poplatku za výlet.
A sa objednávateľ odhlási z výletu do 7 dní od termínu jeho konania, nemá nárok na vrátenie platby za výlet.
Rozhodným dňom na uplatnenie stornopoplatku zo strany CA k objednávateľovi je termín zrušenia zmluvného vzťahu (odhlásenia sa z výletu), tzn. odoslanie mailu alebo telefonát cestovnej agentúre.
CA má právo odpočítať stornopoplatok zo zaplatenej ceny za výlet.

8. Poistenie insolventnosti
V súlade so Zákonom č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov CA nie je povinná mať uzavretú zmluvu o poistení zájazdu pre prípad úpadku.

9. Záverečné ustanovenia
Tieto Obchodné podmienky platia pre účastníkov výletov CA.
Objednávateľ zaplatením ceny výletu v prospech CA a tým aj vstupom do zmluvného vzťahu s CA potvrdzuje:
• že sa v plnom rozsahu oboznámil s popisom zaplateného výletu na internetovej stránke CA
• že mu CA telefonicky alebo osobne (ak nie je majiteľom pripojenia na internet) podrobne objasnila všetky podrobnosti výletu tak, ako je to uvedené na internetových stránkach CA
• že sú mu známe tieto Obchodné podmienky a súhlasí s nimi,
• že porozumel všetkým skutočnostiam uvedeným v týchto Obchodných podmienkach a bude ich rešpektovať a dodržiavať,
• že si nie je vedomý žiadnych obmedzení, ktoré by mu bránili v riadnej účasti na výlete.
Objednávateľ zároveň potvrdzuje, že so všetkými podrobnosťami výletu oboznámil aj ostatných objednávateľov výletu, ktorých na výlet spolu s ním prihlásil.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *